Pirates News · Girls IVC Showcase Matchups 2/10 @ Hiland


10:00AM – Newc v TCC

11:40 – Indian V. v Conotton V.

1:20PM – Claymont v Strasburg

3:00 – Ridgewood v. East Canton

4:40 – B. Trail v. Sandy Valley

6:20 – Garaway v. Malvern

8:00PM – Hiland v. Tusky Valley